„OPUS IUVENI” – konkurs dla młodzieży – regulamin

Kategoria konkursowa – plastyka

1.

W konkursie mogą brać udział wykonawcy w wieku 15- 25 lat, mieszkańcy
województwa małopolskiego, zajmujący się sztukami plastycznymi, uczniowie,
studenci kierunków artystycznych, a także amatorzy.

2.

Przemiotem konkursu jest zaprezentowanie pracy na jeden z poniższych
tematów:

  • Podróż w czasie
  • Tu jest mój dom
  • Piękno wokół nas
  • Wyobraźnia nie ma granic

3.

WYKONANIE DZIEŁA: Technika własna, na przykład:

  • malarstwo – obraz olejny akryl, gwasz na papierze, akwarela, rysunek ołówkiem, węglem, kredkami, pisakami
  • kolaż – technika wyklejana/ dowolne materiały/-dopuszczalne formy przestrzenne

TECHNIKI KOMPUTEROWE WYKLUCZONE!

FORMAT: max 100×100 cm lub 100x100x30 cm przy formach przestrzennych.

4.

KRYTERIA OCENY:

  • wyobraźnia – 0- 10 pkt
  • przekaz – 0-10 pkt
  • technika wykonania – 0-10 pkt
  • zaangażowanie – 0-10 pkt

Dzieło powinno zawierać krótki opis swojego powstania (nie więcej niż 15 zdań)
– użyte techniki, wymiary, tytuł własny, inspiracje…

5.

Kandydaci chcący wziąć udział w konkursie powinni dostarczyć organizatorom co najmniej 4 fotografie dzieła – plan ogólny oraz detale na adres mailowy: konkurs-plastyka@artchata.pl. Kandydaci zobowiązani są do przesłania wraz z materiałem konkursowym wypełnionej deklaracji uczestnictwa w konkursie „OPUS IUVENI”, do pobrania na stronie www.artchata.pl.

6.

Materiały konkursowe należy dostarczyć do organizatora w terminie od 01.10.2021 do 07.11.2021. Materiały przesłane po tym terminie nie będą poddane analizie jurorów. Jeden kandydat może przesłać jedną pracę konkursową.

7.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 15. 11. 2021, a lista laureatów zostanie zamieszczona ma stronie organizatora – www.artchata.pl. Komisja wyłoni pięciu laureatów, którzy niezależnie od publikacji wyników na stronie, zostaną powiadomieni mailowo o kwalifikacji do finału. Nagrodzone prace znajdą się w katalogu wystawowym Fundacji Artchata.

8.

Ocena jury jest decyzją ostateczną i nie ma możliwości trybu odwoławczego.

9.

Laureaci zostaną zaproszeni do Krakowa dnia 28 listopada 2021 roku na wydarzenie finałowe: wernisaż prac nagrodzonych oraz koncert laureatów konkursu muzycznego, połączony z rozdaniem nagród i certyfikatów, który odbędzie się w Piwnicy pod Baranami. O szczegółach wydarzenia finałowego laureaci zostaną powiadomieni osobnymi mailami.

10.

Organizatorzy pokrywają koszty przejazdu laureatów na wydarzenie finałowe. Laureaci poniżej 18. roku życia muszą przyjechać do Krakowa z opiekunem prawnym. W takim przypadku organizator zwraca również koszty dojazdu opiekuna.

11.

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji materiałów zarejestrowanych podczas wydarzenia finałowego (zdjęcia, filmy). Nadesłanie zgłoszenia do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację swojego wizerunku zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29. 08. 1997 roku.