„OPUS IUVENI” – konkurs dla młodzieży – regulamin

Kategoria konkursowa – interpretacja piosenki

1.

W konkursie mogą brać udział wykonawcy w wieku 15- 25 lat, osoby zajmujący
się zawodowo muzyką, uczniowie, studenci kierunków muzycznych, a także
amatorzy, mieszkańcy województwa małopolskiego.

2.

Przedmiotem konkursu jest autorska interpretacja utworu wokalnego z gatunku
piosenki autorskiej, literackiej, kabaretowej, poezji śpiewanej.

3.

Do konkursu dopuszcza się również słowno-muzyczne utwory autorskie
kandydata, jeżeli zawierają się w wyżej wymienionych kategoriach piosenki.

4.

Kandydaci chcący wziąć udział w konkursie powinni dostarczyć organizatorom
zarejestrowany utwór w formie pliku audio (wav, mp3) lub audiowizualnego
(mp4) na adres mailowy: konkurs-piosenka@artchata.pl. Czas trwania utworu
to maksymalnie 5 minut. Kandydaci zobowiązani są do przesłania wraz z
materiałem konkursowym wypełnionej deklaracji uczestnictwa w konkursie
„OPUS IUVENI”, do pobrania na stronie www.artchata.pl

5.

Materiały konkursowe należy dostarczyć do organizatora w terminie do
07.11.2021. Materiały przesłane po tym terminie nie będą poddane analizie
jurorów. Organizator dopuszcza wykonania solowe lub w grupie do 3 osób
(wokale lub wokal + instrumenty)

6.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 15.11.2021, a lista laureatów
zostanie zamieszczona ma stronie organizatora – www.artchata.pl. Komisja
wyłoni pięciu laureatów, którzy niezależnie od publikacji wyników na stronie,
zostaną powiadomieni mailowo o kwalifikacji do finału.

7.

Ocena jury jest decyzją ostateczną i nie ma możliwości trybu odwoławczego.

8.

Laureaci zostaną zaproszeni do Krakowa dnia 28 listopada 2021 roku na
finałowe przesłuchanie oraz koncert laureatów połączony z rozdaniem nagród i
certyfikatów, który odbędzie się w Piwnicy pod Baranami. O szczegółach
wydarzenia finałowego laureaci zostaną powiadomieni osobnymi mailami.
Zarówno przesłuchanie, jak i koncert finałowy będą mieć charakter otwarty i
bezpłatny. Podczas koncertu finałowego laureaci wystąpią wspólnie z
zawodowymi muzykami krakowskiej sceny kabaretowej i jazzowej.

9.

Organizatorzy pokrywają koszty przejazdu laureatów na wydarzenie finałowe.
Laureaci poniżej 18. roku życia muszą przyjechać do Krakowa z opiekunem
prawnym. W takim przypadku organizator zwraca również koszty dojazdu
opiekuna.

10.

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji materiałów
zarejestrowanych podczas wydarzenia finałowego (zdjęcia, filmy). Nadesłanie
zgłoszenia do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację
swojego wizerunku zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29. 08. 1997 roku